بایگانی
توپ نقره ای؛
در نشست تخصصی انواع فسخ قراردادها و چرایی آسیب پذیری نظام حقوقی از فسخ قرارداد مورد بررسی قرار گرفت.
عزیزی خادم طبق بند ۴ ماده ۲۶ اساسنامه باید تا ۱٠ خرداد ماه نواب رئیس اول و دوم خود را به مجمع معرفی می‌کرد و هیئت رئیسه باید ...
انتصاب های عجیب در کمیته فوتبال ساحلی هیچ کمکی به پیشرفت این رشته نخواهد کرد.
حضور عزیزی خادم در فدراسیون مغایر قانون است
حضور عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال مغایر با قانون بوده و دو شغله و حتی چند شغله محسوب می شود.
هر رای=یک کمیته؛
به نظر می رسد انتصاب های اخیر در فدراسیون فوتبال احتمالا نفراتی باشند که به برنامه ها و اهداف عزیزی خادم در انتخابات فدراسیون رای ...
بخش جدید خبری در سایت ۲٠۲٠؛
اولین شماره از ماهنامه نامه «توپ نقره‌ای» با موضوع ورزشی و هنری چاپ شد.
آخرین عناوین